“การบินไทย” จ่ายหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ 1,403.75 ล้านบาท พร้อมขายทรัพย์สิน เครื่องบิน ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงขายหุ้น BAFS รวม 1.69 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 28.20 บาท รับทรัพย์ 47.82 ล้านบาท หนุนเพิ่มสภาพคล่อง

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไทย (ตลท.) โดยระบุว่า บริษัทรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2565 (ปีที่ 1 ไตรมาสที่ 3)

ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พื้นฟูกิจการและแต่งตั้งผู้ทำแผนเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 และต่อมา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน2564 ศาลได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนพื้นฟูกิจการและแผนที่มีการแก้ไขตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้ แผนฟื้นฟูกิจการได้กำหนดให้ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายพรชัย ฐีระเวช นายไกรสร บารมีอวยชัย นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นผู้บริหารแผน

โดยในการลงนามในเอกสารใดๆ เพื่อทำธุรกรรมหรือเพื่อให้มีผลผูกพันบริษัทฯ ให้ผู้บริหารแผน 2 คนมีอำนาจลงนามร่วมกันเพื่อผูกพันบริษัทฯ เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้บริษัทฯ รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการทุกไตรมาสนั้น

ผู้บริหารแผนขอสรุปสาระสำคัญของการดำเนินการตามแผนเพื่อรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2565 ดังต่อไปนี้

1.การชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการข้อ 5.3 การชำระหนี้ การขยายระยะเวลาชำระหนี้ และการลดภาระหนี้ ซึ่งกำหนดให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามคำสั่งให้ได้รับชำระหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ศาลล้มละลายกลาง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ หรือศาลฎีกา (แล้วแต่กรณี) ซึ่งเป็นคำสั่งถึงที่สุดให้ได้รับชำระหนี้นั้น

สำหรับงวดรายงานระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2565 ผู้บริหารแผนได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแผน โดยการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 รวมเป็นเงิน 1,403,751,659.46 บาท และบริษัทฯ ไม่ได้มีการผิดนัดตามแผนแต่ประการใด

2.การขายทรัพย์สินรองที่ศาลได้มีคำสั่งอนุญาตแล้ว

สำหรับการขายทรัพย์สินรองที่ศาลได้มีคำสั่งอนุญาตแล้ว ตามคำสั่งศาลลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ซึ่งอนุญาตให้บริษัทฯ จำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 4 รายการ ได้แก่ (1) หุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS) (2) หุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (NOK) (3) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นอาคารศูนย์ฝึกอบรมที่หลักสี่ และ (4) เครื่องยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ประเภท CFM56-3C1 ติดตั้งกับเครื่องบิน 8737-400 จำนวน 5 เครื่องยนต์ และบริษัทฯ ได้ขายทรัพย์สินรายการ ( 1) (2) และ (3) และได้รับเงินเรียบร้อยแล้วดังที่เคยรายงานไปแล้วนั้น ในงวดการรายงานประจำไตรมาสนี้ บริษัทฯ ได้ขายทรัพย์สินรายการ (1) เพิ่มเติม โดยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติให้ขายเครื่องยนต์ CFM56-3C1 ติดตั้งกับเครื่องบิน B737-400 จำนวน 2 เครื่องยนต์จาก 5 เครื่องยนต์ ให้แก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อสูงสุดซึ่งมีมูลค่ารวมสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีสุทธิที่บริษัทฯ ได้บันทึกไว้ โดยบริษัทฯ ได้ส่งมอบเครื่องยนต์ทั้ง 2 รายการให้แก่ผู้ซื้อเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 และได้รับเงินค่าขายเครื่องยนต์ครบถ้วนแล้ว จำนวน 265,000 เหรียญสหรัฐ

3.การขาย ให้เช่า หรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินรองอื่น

ตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการข้อ 5.7.1 (ข) ที่กำหนดให้ผู้บริหารแผนมีอำนาจขาย ให้เช่า หรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินรอง ซึ่งรวมแต่ไม่จำกัดเพียงทรัพย์สินรองตามที่ระบุในเอกสารแนบ 5 ของแผนฟื้นฟูกิจการ สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2565 นั้นการดำเนินการดังกล่าวมีความคืบหน้า ดังนี้

3.1 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสำนักงานรักคุณเท่าฟ้า คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติการขายที่ดินและสำนักงานรักคุณเท่าฟ้าให้แก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อ (มีผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย) ซึ่งสูงกว่ามูลค่ตามบัญชีสุทธิที่บริษัทฯ ได้บันทึกไว้ ในราคา 550,210,000 บาท โดยการบินไทยได้โอนกรรมสิทธิ์และรับเงินค่าขายทรัพย์สินรองดังกล่าวครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

3.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสำนักงานอุดรธานี คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติการขายที่ดินและสำนักงานจังหวัดอุดรธานีให้แก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อสูงสุด ซึ่งสูงกว่าราคาประเมินและมูลค่ตามบัญชีสุทธิที่บริษัทฯ ได้บันทึกไว้ ในราคา 28,600,000 บาท และการบินไทยได้โอนกรรมสิทธิ์และได้รับเงินค่าขายทรัพย์สินรองดังกล่าวครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

3.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสำนักงานขอนแก่น

คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติการขายที่ดินและสำนักงานจังหวัดขอนแก่นให้แก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อสูงสุดซึ่งสูงกว่าราคาประเมินและมูลค่ตามบัญชีสุทธิที่บริษัทฯ บันทึกไว้ ในราคา 11,100,000 บาท โดยการบินไทยได้โอนกรรมสิทธิ์และได้รับเงินค่าขายทรัพย์สินรองดังกล่าวครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

3.4 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสำนักงานสีลม

คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติการขายที่ดินและสำนักงานสีลมให้แก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อสูงสุดซึ่งสูงกว่าราคาประเมินและมูลค่าตามบัญชีสุทธิที่บริษัทฯ บันทึกไว้ ในราคา 205,100,000 บาท โดยการบินไทยได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 และได้รับเงินมัดจำแล้ว จำนวน 20,510,000 บาท โดยเงินส่วนที่เหลือผู้ซื้อจะชำระก่อนหรือภายในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2565

3.5 หุ้น BAFS (ในส่วนที่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตจากศาลเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563) บริษัทฯ ได้ขายหุ้น BAFS ในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564-วันที่ 15กุมภาพันธ์ 2565 รวมจำนวน 1,696,000 หุ้น ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 28.20 บาท คิดเป็นรายรับรวม (สุทธิ) 47,821,274.42 บาท

3.6 เครื่องยนต์อะไหล่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว

คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติให้ขายเครื่องยนต์อะไหล่ที่ไม่ใด้ใช้งานแล้ว จำนวน 5 เครื่องให้แก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อสูงสุดซึ่งสูงกว่าราคาประเมินและมูลค่าตามบัญชีสุทธิของเครื่องยนต์ ราคาขายรวม 16,384,000 เหรียญสหรัฐ โดยการบินไทยได้ส่งมอบเครื่องยนต์ให้แก่ผู้ซื้อและได้รับเงินค่าขายเครื่องยนต์ครบถ้วนแล้ว

4.การเข้าเจรจาเพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเดิมให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง( Letter of Intent)

ตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการข้อ 5.3 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 35 เจ้าหนี้ภาระผูกพันจากการเช่า/เช่าซื้อเครื่องบิน ในส่วนที่ผู้ทำแผนเห็นว่าเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นหลังวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ผู้บริหารแผนได้ดำเนินการเจรจากับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 35 เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเดิมให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง (Letter of Intent) ที่เจ้าหนี้ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าวไว้กับการบินไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยไตรมาสนี้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเดิม เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนจำนวน 34 ลำ รวมเป็นเครื่องบินจำนวน 46 ลำ โดยคณะผู้บริหารแผนอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาที่เหลือกับเจ้าหนี้อีก 11 ลำ

5. คณะกรรมการเจ้าหนี้
จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มีการประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้เพิ่มเติมจากการรายงานความคืบหน้าคราวที่แล้วรวม 1 ครั้ง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้ได้รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการของคณะผู้บริหารแผน เรื่องการจำหน่ายทรัพย์สินและการบริหารเงินสดและสภาพคล่อง ตลอดจนแผนดำเนินงานในการจัดหาสินเชื่อใหม่

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานข้างต้นของบริษัทฯ แสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้ได้ตามที่แผนฟื้นฟูกิจการกำหนด

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket