AYUD รุกตลาดประกันสุขภาพ ทุ่มงบ 3,140 ล้านบาท เข้าซื้อบริษัทและโฮลดิ้ง”กลุ่มเอ็ทน่า”ในไทย คาดแผนซื้อหุ้นเสร็จสิ้นภายในมิ.ย.65 พร้อมเล็งควบรวม บมจ.เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (AHI) กับ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย”(AAGI ) ภายในระยะเวลา 2 ปี

นายโทมัส ชาร์ลส วิลสัน กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล หรือ AYUD เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 23 มี.ค.65 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ให้พิจารณาอนุมัติเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100 ของบริษัทกลุ่มเอ็ทน่า ซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทย และบริษัทโฮลดิ้งของบริษัทดังกล่าวในประเทศไทย จาก Aetna Global Holding Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลส์(ผู้ขาย) ในราคาซื้อขายเบื้องต้นจำนวน 3,140 ล้านบาท โดยอ้างอิงจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (netasset value) ของบริษัท เอ็ทน่าในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งบริษัทจะชำระเป็นเงินสดในวันที่มีการโอนหุ้น

ทั้งนี้ ราคาซื้อขายดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สะท้อนมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (net asset value) ของบริษัทเอ็ทน่าในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาใกล้กับวันที่จะมีการซื้อขายหุ้น

บริษัทเอ็ทน่าในประเทศไทย ประกอบด้วย

1.บริษัทที่ประกอบกิจการสองบริษัท ได้แก่

บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (AHI) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการประกันวินาศภัย และ
บริษัท เอ็ทน่า เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (AST) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการคลินิกรักษาโรคทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก

2. บริษัทโฮลดิ้งสามบริษัท ได้แก่

 

 

บริษัท เอ็ทน่า โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (AHL)
บริษัท การจัดการสุขภาพอนามัย จำกัด (HCM)
บริษัท ไมเนอร์ เฮลท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (MHE)

ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) กับผู้ขาย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ในการดำเนินการตามแผนการเข้าซื้อหุ้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2565 โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลง Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งเดิมได้กำหนดเป็นวันที่ 1เมษายน 2565 ให้เป็นวันที่ 7 เมษายน 2565 คาดว่าจะดำเนินการซื้อหุ้นตามแผนการเข้าซื้อหุ้นได้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565

ภายหลังจากการซื้อขายหุ้นตามแผนการเข้าซื้อหุ้น AYUD จะถือหุ้นของบริษัทเอ็ทน่าในประเทศไทย ทั้ง ทางตรงและทางอ้อม ในสัดส่วน100 % ดังภาพ
ภายหลังจากการซื้อขายหุ้นตามแผนการเข้าซื้อหุ้น AYUD จะถือหุ้นของบริษัทเอ็ทน่าในประเทศไทย ทั้ง ทางตรงและทางอ้อม ในสัดส่วน100 % ดังภาพ

 

ในการดำเนินการตามแผนการเข้าซื้อหุ้น บริษัทฯ จะลงทุนในหุ้นของบริษัทเอ็ทน่าในประเทศไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยบริษัทฯ จะรับโอนหุ้นดังต่อไปนี้

 

(1) หุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้นของ AHI (คิดเป็นร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดของ AHI โดยประมาณ) ซึ่งจะรับโอนจากผู้ขาย (หุ้นสามัญจำนวน 49,998 หุ้น) Aetna Global Benefits (Bermuda) Limited (AGB) (หุ้นสามัญจำนวน 1 หุ้น) นางสาววิริยาภา พุทธสัมฤทธิ์ (หุ้นสามัญจำนวน 1 หุ้น) และ นางพรทิพย์ จุลชาต (หุ้นสามัญจำนวน 1 หุ้น)

 

(2) หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 510 หุ้น และหุ้นสามัญจำนวน 490 หุ้นของ AHL (คิดเป็นร้อยละ100 ของหุ้นทั้งหมดของ AHL) ซึ่งจะรับโอนจากผู้ขาย (หุ้นสามัญจำนวน 489 หุ้น) AGB (หุ้นสามัญจำนวน 1 หุ้น) และนายไพบูลย์ สุตันติวรคุณ (หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 510 หุ้น)

(3) หุ้นสามัญจำนวน 5,000 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 1 หุ้นของ MHE (คิดเป็นร้อยละ25 ของหุ้นทั้งหมดของ MHE โดยประมาณ) ซึ่งจะรับโอนจากผู้ขาย และ AGB ตามลำดับ

(4) หุ้นสามัญจำนวน 58,800 หุ้นของ HCM (คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมดของ HCM โดยประมาณ) ซึ่งจะรับโอนจากผู้ขาย (หุ้นสามัญจำนวน 58,799 หุ้น)และ AGB (หุ้นสามัญจำนวน 1 หุ้น)และ

(5) หุ้นสามัญจำนวน 2 หุ้นของ AST ซึ่งจะรับโอนจากผู้ขาย และ AGB

บริษัทคาดว่าแผนการเข้าซื้อหุ้นจะทำให้บริษัทและผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้ การขยายฐานลูกค้าและช่องทางจำหน่ายของบริษัทย่อย จากการได้ลูกค้าปัจจุบันของ AHI ซึ่งประกอบด้วย ลูกค้าองค์กรธุรกิจ ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกค้าบุคคลธรรมดา การเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจประกันสุขภาพในประเทศไทย ก่อให้เกิดการประสานศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ (Synergy) อย่างมีนัยสำคัญ และการประหยัดต้นทุนการดำเนินงานจากขนาดการดำเนินงาน (Economies of Scale)

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนควบรวม บมจ.เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) (AHI) AHI กับ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย (AAGI) ภายในระยะเวลา 2 ปี ภายหลังจากการซื้อขายหุ้นตามแผนการเข้าซื้อหุ้น ทั้งนี้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทจะได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หุ้น AYUD ดีดตัวรับข่าว

 

ความเคลื่อนไหวหุ้น บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล (AYUD) เช้านี้ (24 มี.ค.65 ) เปิดตลาดอยู่ที่ 50.00 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 5.00 บาท หรือเพิ่มขึ้น 11.11% จากราคาเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 65 ซึ่งปิดที่ 45.00 บาท

 

ล่าสุดเมื่อเวลา 10.27 น. ราคาอยู่ระดับ 46.25 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 10.12% มูลค่าซื้อขายกว่า 3.16 ล้านบาท

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market