บอร์ด “ไพร์ม โรด เพาเวอร์” แจ้งความคืบหน้า “ไพร์ม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น” เข้าลงทุนโซล่าร์ติดตั้งบนพื้นดินในไต้หวัน รับโอนหุ้นใน Doran กำลังผลิต 50 เมกะวัตต์ แต่ยังไม่มีการรับโอนหุ้นใน Hoyi เหตุโครงการยังมีความไม่แน่นอน

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PRIME แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า บริษัทแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2565ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 มีมติรับทราบความคืบหน้าการลงทุนโครงการโซล่าร์แบบติดตั้งบนพื้นดินในประเทศไต้หวันของบริษัท ไพร์ม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (PSE)ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังนี้

1. PSE ได้รับโอนหุ้นใน Doran Co., Ltd.ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับสิทธิในการเช่าที่ดิน (ระยะที่ 1) ขนาดเนื้อที่ดิน 48.8 เฮกตาร์ (หรือประมาณ 305 ไร่) ซึ่งจะใช้เป็นที่ดินสำหรับการดำเนินการโครงการฯ ได้ประมาณ 50 เมกะวัตต์

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ขอเรียนว่า หาก Doran Co., Ltd. สามารถจัดหาสิทธิในการเช่าที่ดิน (ระยะที่2) เพิ่มเติมอีก จำนวน 71.2 เฮกตาร์ (หรือประมาณ 445 ไร่) ซึ่งจะใช้เป็นที่ดินสำหรับการดำเนินการโครงการฯ ได้อีกประมาณ 50เมกะวัตต์รวมเป็นที่ดินที่สามารถดำเนินการโครงการฯ ได้จำนวน 100 เมกะวัตต์ตามที่ได้รับอนุมัติจองสิทธิ การใช้สายส่งไฟฟ้า เบื้องต้นจากบริษัทการไฟฟ้าไต้หวัน (Taiwan Power Company) เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ Doran Co., Ltd.จะต้องดำเนินการอื่นๆ อีกหลายประการ ซึ่งรวมถึงการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้ ที่ดินสำหรับการก่อสร้างโครงการฯเพื่อนำไปสู่การได้รับใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. PSE ยังไม่มีการรับโอนหุ้นใน Hoyi Co., Ltd.แต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่า การได้รับใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้นยังคงมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่าบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในประเทศไต้หวันดังกล่าวจะสามารถดำเนินการให้สำเร็จอย่างครบถ้วนได้ หรือไม่

อนึ่ง บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business/